Κεντρική σελίδα
Επάνω

 

Το Πεταλίδι αποικία των Μανιατών

Του Δρ. Φιλολογίας Δικαίου Βαγιακάκου
Προέδρου της Εταιρείας Λακωνικών Σπουδών, π. Δ /ντού Ιστορικού Λεξικού Ακαδημίας Αθηνών

Σαρανταπέντε σερνικοί
στο Πεταλίδι στο Σταυρί
εκάμασι Γεροντική...

Το σημερινόν Μεσσηνιακόν χωρίον Πεταλίδι κείται επί του χώρου της αρχαίας Κορώνης ως αποδεικνύουν τα αρχαιολογικά ευρήματα εκ της περιοχής αυτής, ήτο δε και η έδρα του τ.δ. Κορώνης.

Εις τον χώρον του Πεταλιδίου επραγματοποιήθη υπό του συνταγματάρχου Νικολάου Πιερράκου - Μαυρομιχάλη εγκατάστασις Μανιατών μετά την δημιουργίαν του νέου Ελληνικού κράτους. Η εγκατάστασις αύτη απεφασίσθη υπ' αρ. 3016 της 11/8/1830 απόφαση Κυβερνήτου Καποδίστρια.

α) Η εγκατάστασις της οικογενείας Πιερράκου

Ο Καποδίστριας, αποβλέπων εις την αμοιβήν των αγωνιστών της Επαναστάσεως, απεφάσισε την εις αυτούς διανομήν γης εκ των λεγομένων Εθνικών κτημάτων (εξ εκείνων δηλ. τα οποία ανήκον εις Τούρκους αγάδες). Μεταξύ των αγωνιστών ήτο και ο πρώτος εξάδελφος του Πετρόμπεη, Πιέρρος Μαυρομιχάλης.

Ο χώρος, ο υπό της Κυβερνήσεως διατεθείς εις τον Πιέρρον Μαυρομιχάλην, ήτο η επαρχία Κορώνης και δη η περιοχή του Πεταλιδίου. Η εφημερίς Ναυπλίου «Αναγεννηθείσα Ελλάς» της 13ης Ιουνίου 1836 (φ.2, σ.8α) γράφει δια την αποικίαν:

«Νέα βοηθήματα χρηματικά εδόθησαν εις τους εν Πεταλίδι συνοικιζομένους Σπαρτιάτας. Ούτος ο συνοικισμός προ τίνος καιρού προοδεύει. Περισσότεροι των 200 οικογενειών Σπαρτιατών απεσύρθησαν από τους βράχους της Λακωνίας εις τας εύφορους πεδιάδας του Πεταλιδίου. Πλέον των 120 οικιών ωκοδομήθησαν εκεί από τους συνοικιζομένους και εντός ολίγου πόλις μικρά ανεγείρεται».

Κατά άλλην έγγραφον επίσης μαρτυρίαν του 1897: «Οι κάτοικοι του Πεταλιδίου είναι όλοι Μανιάται, οι δε Μεσσήνιοι είναι ολίγιστοι. Οι Πεταλιδαίοι διετήρησαν αμείωτον τον μανιάτικον χαρακτήρα των και την αρχαϊκήν προφοράν της ανδρικής γλώσσης της πατρίδος των, μεθ' όλην την μετά των Μεσσηνίων επικοινωνίαν και την προς αυτούς δι' επιγαμιων επιμιξίαν. Ο προσεκτικός παρατηρητής θέλει πεισθή ότι μάλλον οι Πεταλιδαίοι επέδρασαν επί των περιοικοΰντων Μεσσηνίων παρά ούτοι επ' αυτών. Το Πεταλίδι είναι παράρτημα της Μάνης επί Μεσσηνιακού εδάφους.

Ως εν Μάνη ούτω και εις το Πεταλίδι εκδικούνται και φιλοξενούσι και χαίρουσιν υπερμέτρως επί τη γεννήσει άρρενος εκδηλούντες την χαράν αυτών δια πυροβολισμών και έχουσιν οικογενειακάς έχθρας και εν γένει διέπονται υπό πάντων των εθίμων της Μητροπόλεως. Έχουσι δε και το χαρακτηριστικώτερον ιδίωμα του Μανιάτου, δηλαδή την προς αλλήλους ομόνοιαν έναντι των ξένων. Ένεκα τούτου και ένεκα του ανδρικού χαρακτήρος των οι Πεταλιδαίοι επεβλήθησαν εν Μεσσηνία επί τοσούτον, ώστε κατέστησαν την μεν αποικίαν των σεβαστήν, τους δε εις την Μεσσηνίαν ερχομένους Μανιάτας ανεκτούς. Ο στενός σύνδεσμος των μελών της αυτής γενιάς των ευρισκομένων εις Μάνην μετά των αποικισάντων εις Πεταλίδι διετηρείτο αμείωτος.

Το έχον μεγάλην διάδοσιν μοιρολόγι και εις Μάνην και εις Πεταλίδι, το οποίον συμβατικώς τιτλοφορείται «ο βγαλτός».

Σαρανταπέντε σερνικοί
στο Πεταλίόι, στο Σταυρί
εκάμασι γεοοντική
κ' εβγάλασι ένα βγαρτό
τον Παναγιώτη τον κουφό,
του γέρο-Πέτρακα το γιο,
να πάη για το Λάζαρο.
Χοήματα εμαζούξασι
και βάρκα τα’ αγοράσασι.

Επισκεφθείς το Πεταλίδι το 1962, ότε πρόεδρος της Κοινότητος ήτο ο Παναγιώτης Στεφανάκος, διεπίστωσα ότι εις το μητρώον της Κοινότητος είναι εγγεγραμμένοι οι άποικοι (από 1834-1917) με παράλληλον αναγραφήν του χωρίου της Μάνης από το οποίον κατάγονται. Τα αντίστοιχα οικογενειακά επώνυμα σώζονται και σήμερον εις τα αυτά χωρία της Μάνης, διακρίνονται δε και δια των χαρακτηριστικών καταλήξεων των επωνύμων της Μάνης, ήτοι -άκης δια τα παλαιότερα και -έας δια τα νεώτερα της Έξω Μάνης και -άκος της Μέσα Μάνης, ως τα Βορεάκης, Πικουλάκης, Τρουπάκης, Αυγουλέας, Γριβέας, Λιέας, Τσιτομενέας, Γιαννακάκος, Γιδάκος, Κουράκος, Ξαρχάκος, Παρασκευάκος, Στεφανάκος κ.λπ.

1834 Παναγιωτούνης Οίτυλον

1836 Μαρτάκος Δρύαλον

1840 Σπυράκος, Δαιμονάκος Γέρμα

1844 Ξαρχάκος Σταυρί

1845 Αυγουλέας Τροχάλακας, Καραβίτης

1846

Καραμοϋζης Χαριά Κούνος

1847 Γρουσοΰζης (Γρουσουζάκος) Αρεόπολις, Ξαρχάκος Σταυρί

1848 Οικονομάκης Αρεόπολις

1850 Πικουλάκης Αρεόπολις, Μολώνης Πλάτσα

1851 Στραβόλαιμος Αρεόπολις

1852 Μαρκίδης (Μαρκέας) Κάμπος, Σταυρακόπουλος Βαχός,  Σουκαράς Σταυρί, Ψυλλάκος Σταυρί

1853 Δαμήλος Δολοί

1854 Γριβέας Οίτυλον, Μαριόλης Δρυ

1856 Καψάκος Σταυρί, Λουγκάνης Δρύαλον, Λεουτσάκος Κηπούλα

1858 Διπλαράκος Οίτυλον, Μωκάκος Σταυρί, Τσακάκος Κηπούλα

1859 Κουλιζάκος Παχιάνικα, Σκλαβόλιας Μπουλαριοί

1860 Μπαζίνας Οίτυλον

1862 Αλεμάγκος Ξεχώρι, Κορωναίος Αρεόπολις, Στεφανάκος Πύργος, Χιουτάκακος Κουσκούνι

1863 Αλαφρής Κοίτα, Μονέδας Παχιάνικα, Μιχαλαράκος Αρεόπολις

1864 Γιαννακάκος Κούνος, Σιφίλιας - Κουμεντάκος Μίνα, Τσακάκος Κηπούλα, Χορταρέας Πλάτσα, Κουράκος Κούνος

1866 Αλέπης Αρεόπολις, Γιδάκος Οχιά, Δικαιουλάκος Πύργος, Κατσιμαντής Κούνος, Λαδάς Πύργος

1866 Μαυρομιχάλης-Ροδίτης Αρεόπολις, Σάσσαρης Μέζαπον

1867 Ιατρόπουλος Οίτυλον, Μπραΐμης Έρημος, Μαλιαρίτης (Μαλιαράκος) Οχιά, Ξιφαράς Αρεόπολις, Πενταρβάνης Κηπούλα

1868 Καβαλλιώτης – Πετράκος Κάββαλος

1869 Γουρουνάς Πηγάδι – Πλάτσα, Παπαδάκος – Πιρούνιας Καφιόνα, Σκαφιδάς Κούνος, Γεωργίκος Πηγάδια

1870 Παρασκευάκος Σταυρί, Τρουπάκης Καρδαμύλη

1872 Λαγούδης Μπρίκι

1873 Κατσαράς Κηπούλα, Λαγιάκος Κοίτα, Μπαρελάκος Αρεόπολις

1874 Βλαστός1 Πανάγος, Παπαδόγγονας Κούνος

1875 Δαζέας Κάμπος, Καλογεράκος Κελεφά

1876 Βορεάκης Πύργος, Κουσουλάκος Αρεόπολις, Σασσανάκος Χαριά, Τσικρικάς Βάθεια

1877 Κουμεντάκος Αρεόπολις, Πασαρέας Κεχριάνικα, Τσιλιβαράκος Κουλούμι

1881 Τσιρίβας Δρυ

1882 Κουρεντζής Κυπάρισσος, Μπουκουβάλας Κάβαλλος, Μωράκος Αρεόπολις

1884 Κορκολιάκος-Δημάκος Κηπούλα

1886 Βαρδαλάς Κατωπάγκι, Καριζώνης Χαριά, Κατσιγιάννης Μηλιά, Στραβάκος Πύργος, Σπυριδάκος Κατωπάγκι

1887 Γαρδελάκος Κηπούλα, Γεωργουλάκος Σταυρί

1891 Αλμυράντες Κοίτα, Αγραπίδης Κοίτα

1896 Παχής2 Παχιάνικα

1897 Πουλάκος Χαριά

1899 Πέτρουλας Οίτυλον

1901 Κοττέας Κεχριάνικα

1904 Δουράκης Καστάνια

1909 Λιέας Πραστίον

1917 Τσιτομενέας Ξεχώρι

1. Πρώτος άποικος ως βοσκός
2.Εκ του επων. Παχής εδόθη το όνομα τον χωρίου Παχιάνικα, όπως από το επών. Κεχρής το όνομα το χωρίου Κεχριάνικα.


Θαλάμαι ] Καταστροφή Οικισμών ] Ενιαία Μάνη ] "Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ" ] Βασίλης Γιαννουλάκος ] Επιτάφιος Θρήνος ] Μάχη Διρού ] Τουριστικό Πανόραμα ] Απαλλοτρίωση Διρού ] Πρ. Δημοκρατίας ] Εθνικές Γιορτές... ] Κυνηγοί... ] Μύθοι και Θρύλοι ] [ Πεταλίδι αποικία ] Κάστρο Κελεφάς ] Συμβολή Μάνης... ] Χριστούγεννα ]