Κεντρική σελίδα
Επάνω

 

Συνέχεια από το προηγούμενο

Ο Εθνάρχης Ελευθέριος Βενιζέλος

έλκει την καταγωγή του από την Λακωνία

Από το βιβλίο του Δούκα «Η ΣΠΑΡΤΗ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

Παρήλθεν όμως έτος και ο Κρεββατάς ουδέ μίαν έλαβεν απάντησιν, διό και έγραψε την επιστολήν ταύτην, εν τη οποία όμως δεν αναφέρεται ούτε τόπος προελεύσεως, ούτε χρονολογία εκδόσεως της επιστολής και μόνον εκ της επισημειώσεως του Κοπανίτσα δηλούται το έτος της λήψεως 1821 Μαρτίου 5.

Και γενικώτερον μεν πιστεύεται και βεβαιούται ότι η επιστολή αύτη προέρχεται παρά του Μπενιζέλου Κρεββατά, του πρόσφυγος εν Κυθήροις και παραμείναντος εκεί και νυμφευθέντος και εμπορευθέντος επί τινα χρόνον και είτα εις Χανιά Κρήτης μετοικήσαντος προς επέκτασιν των εμπορικών του επιχειρήσεων και γενομένου αρχηγέτου της οικογενείας Βενιζέλου, εξ αυτού λαβούσης το νέον επώνυμον. Ημείς δε άμα ελθόντες ενταύθα και φωτοτυπήσαντες την επιστολήν επέμψαμεν προς τον κύριον Βενιζέλον, παρακαλούντες αυτόν όπως επιφέρη εγγράφως τας κρίσεις του τόσον ως προς την επιστολήν ταύτην, όσον και τα κατά την οικογένειάν του, εάν πραγματικώς προήρχετο εκ της οικογενείας Κρεββατά, δια να συμπεριλάβω όσα ανάγονται εις τα προ του 1821 γεγονότα, μετά τινας δε ημέρας συναντήσας αυτόν και προσωπικώς επανέλαβον την παράκλησιν, μοι υπεσχέθη δε ότι ήθελεν ανταποκριθή εις την παράκλησίν μου και ήθελε διατυπώσει εγγράφως όσα εγνώριζε.

Τότε δε μοί είπεν ότι είναι βέβαιον και αληθές ότι η καταγωγή της οικογενείας είναι εκ της των Κρεββατά, ότι τα συνέτια, περί ων γράφει η επιστολή ευρίσκονται μεταξύ των εγγράφων της οικογενείας του και μόνον δεν ηδύνατο τότε να με βεβαίωση, εάν ο γράψας την περί ης ο λόγος επιστολήν είναι αυτός ο προπάτωρ του Μπενιζέλος Κρεββατάς ή άλλου ετέρου κλάδου της οικογενείας Κρεββατά, παρά τη οποία το όνομα Βενιζέλος ήτο σύνηθες. Ταύτα δε μοί είπεν ενώπιον του κ. Κ. Σακελλαράκου, και κατά την εκ Νέας Υόρκης αναχώρησίν του επανέλαβε την δοθείσαν μοι υπόσχεσίν του, την οποίαν τότε λόγω ασθενείας δεν ηδυνήθη να εκπληρώση και με παρεκάλεσε να ειπώ κατ' εντολήν του εις τον γραμματέα του κ. Μιχαλόπουλον να τον υπενθύμιση κατά τον διάπλουν μέχρι Γαλλίας δια να διατυπώση εγγράφως όσα του ήτο δυνατόν να γνωρίζη. Εν τούτοις καίτοι παρήλθαν μήνες και επανέλαβον την υπόμνησίν μου δι' επιστολής προς τον κ. Μιχαλόπουλον δεν έλαβον μέχρι τούδε ουδεμίαν απάντησιν, όπερ βεβαίως θα προέρχεται εκ των πολλών ενασχολήσεων εις ζητήματα εθνικά σπουδαιότερα, και επομένως δεν έχω να γράψω περισσότερα. Τούτο μόνον δύνομαι πλέον εξ ιδίας αντιλήψεως να βεβαιώσω, ότι τόσον ο κος Βενιζέλος, όσον και ο εκ Σπάρτης Κ. Κρεββατάς και οι περί αυτούς παραδέχονται την ταυτότητα της οικογενείας των.

Εγώ δε συνέστησα εις τον κον Βενιζέλον ότι θα ήτο πράξις αξιέπαινος, εάν και αυτός και τα τέκνα του προσελάμβανον και το επίθετον Κρεββατάς προ του Βενιζέλος, ακολουθούντες το παράδειγμα των Βυζαντινών προπατόρων, οίτινες συνήθως έφερον δύο και τρία επώνυμα ενδόξου καταγωγής, ουχί διότι ήθελε προσδώσει εις το ενδοξότατον ήδη επώνυμόν του νέαν αίγλην, αλλ' εκ σεβασμού προς την επιφανεστάτην εκείνην οικογένειαν, της οποίας κατά τον φυσικόν νόμον της κληρονομικότητας έχει τας αρετάς κληρονομήσει και εξ ευγνωμοσύνης όπως διαιωνίζεται το επώνυμον Κρεββατάς, της μεγάλης και αρχαιότατης ελληνικής οικογενείας της Πελοποννήσου.


Μανιάτικα Επώνυμα ] Μέγας Ναπολέων ] Διασπορά Μανιατών ] Ταίναρον 1... ] Ταίναρον 2... ] Καταγωγή Βενιζέλου 1 ] Αρχαιότητες... ] [ Καταγωγή Βενιζέλου 2 ] Σπήλαια Διρού 1 ] Αρεόπολη-Μελέτη 1 ] Οι Μανιάτες ] Ο Αρός ] Αρεόπολη-Μελέτη 2 ] Σπήλαια Διρού 2 ] Αλλόφυλοι στη Μάνη ] Ανάπτυξη Δήμων ] Ετυμολογία ονομάτων ] Κότρωνας ] Ξαρμάτωμα ] Νόστιμον Ήμαρ ] Αληθινή Ιστορία Διρού ] Η Ψυχή της Μάνης ] Ταινάριος άνθρωπος ] 590 τραγούδια ] Η Μάνη στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ ] Από το βάθος... ] Η μάνα μας... ] Μάνη και Καλαμάτα ] Νομός Μάνης ]