Χρήσιμα Τηλέφωνα (κωδικός 27210)

Δημαρχείο: 73976 & 73265
            Fax: 73265

Γραφείο Δημάρχου: 73349
Αστυνομία:    22330
Α.Τ. Καρδαμύλης: 73209
Τουριστική Αστυνομία: 95555
Λιμεναρχείο:   22218
Ταχυδρομείο: 77215 & 73217
Νοσοκομείο:   45500
Ιατρείο Καρδαμύλης: 73218
Ιατρείο Αγίου Νικολάου: 77210
Ιατρείο Πλάτσας: 74213
Φαρμακείο:      77409
Αεροδρόμιο:   69442
Ολυμπιακή Αεροπορία: 22376
                                          &
86410
ΚΤΕΛ Καλαμάτας: 28581 & 22851
ΟΣΕ Καλαμάτας:    95056
Ταξί Καλαμάτας: 21112 & 26565
                                & 28222

Ταξί : 74497 & 73433 & 74323