Αρχική Ιστορία Δήμοι - Χωριά Ήθη - Έθιμα Μοιρολόγια Ποίηση Απόδημοι Αρχιτεκτονική
Εκκλησίες Κάστρα Ταΰγετος Χλωρίδα Πανίδα Σπήλαια Προϊόντα Άρωμα Μάνης
Δημιουργοί Απόψεις Εκδρομές Σύλλογοι Σύνδεσμοι Wallpaper Περιεχόμενα Βιβλιογραφία

 

Προηγούμενη

Επικοινωνία

Παπα-Πανάγος Ρούσος

του Σταύρου Καπετανάκη, συγγραφέα - ερευνητή

Ο αιδεσιμότατος παπα κ. Πανάγος Ρούσος κάτοικος εις Μηλέα από χωρίον Αράχοβα του δίδονται εις την οδηγίαν του εκατό στρατιώτας Σπαρτιάτας και Πελοποννησίους δια να κινηθεί εις όποιαν διαταγήν λάβη παρ' ημών όντας άξιος και δοκιμασμένος εις απείρους πολέμους οπού και σήμερον πραγματικώς έδειξε την προθυμίαν και τη γενναιότητά του εις τον πόλεμον όπου επηκολούθησε εις την εδώ θέσιν του Αρμυρού και συσκεφθέντες όλοι μας εκρίναμεν το τοιούτον δια την μεγάλην ε<μ>πειρότητά του και δούτε εις χείρας του εν τοιούτον αποδεικτικόν και υποσημειούμεθα.

Τη 22 Ιουνίου 1826, Αρμυρό.

          Οι οπλαρχηγοί των στρατιωτών
          Αναστάσιος Μαυρομιχάλης
          Παναγιωτάκης Καπετανάκης
          Γαλάνης Κουμουντουράκης
            Ηλίας Κατσάκος
            Γιωργάκης Δραγωνάκος
            Παναγιώτης Κοσονάκος
            Σταυριανός Χριστέας
            Αναστάσιος Κυβέλος
            Νικολάκης Π. Μαυρομιχάλης
            Αναστάσιος Ταριότης (Δαρειώτης)
            Ηλίας Χρυσοσπάθης
            Βενετσάνος Κυβέλος
            Ιωάννης Τρουπάκης με τους δικούς μου
            Νικολής Βενετσανάκης
            -------
            Θανάσης Τζαρώνης από Νεόκαστρο
            Νικολός Μοθωκορωνιός
            Θεοδωράκης από Καλα
            Γεώργιος Φροντιστής από Κουτσούκμανη
            Παπαστάθης από Ανεζίρη
            Θεοδωράκης από Ασπρόχωμα

----------------------

Επειδή και ο τοιούτος αποδειχθείς γενναίος καπ. Παπά Κύριος Παναγιώτης Ρούσσος κάτοικος εις Μηλέα από χωριό Αράχοβα Σπάρτης και έκαμε και κάμει την πολεμιτική του έκτασιν το χρέος του και επειδή εις ένα πόλεμο εθανάτωσε ιδιοχείρως του εχθρούς πέντε του δίδεται το παρόν εις βεβαίωσιν της αληθείας.

Τη 25 Ιουνίου 1826 Βέργα Αρμυρού

                                                          Γεώργιος Μαυρομιχάλης

-----------------------

Επειδή εκρίναμεν αναγκαίαν την οχύρωσιν της θέσεως του κονακίου Μαχμούτμπεη, και ούτως εφοδιάσαμεν αυτή αφ' όλα τα αναγκαία και εδιορίσαμε επί μισθώ τριάκοντα μισθωτούς στρατιώτας, και επί κεφαλής αυτών τον αιδεσιμογενναιότατον Παπά Πανάγο Ρούσσον από Αράχοβαν μετά του Καπ. Γιαννάκη Θεοφιλάκου από Σωτήραν προς τον οποίον αφού επροβλήθη τούτο εδέχθη ευχαρίστως να προσφέρη εαυτόν θυσίαν εις την αυτήν θέσιν αγωνιζόμενος, και προθύμως ευχαριστήθη εις το άνωθε πρόβλημα' Όθεν εις ένδειξιν της προθυμίας και ζήλου του δίδεται εις χείρας του το παρόν μας προς παράστασιν όθεν ανήκει και αποφαινόμεθα.

Από Μαχμούτμπεη τη 2 Αυγούστου 1826

          Οι πατριώται
          Γεωργάκης Γιατράκος
          Παναγιώτης Γιατράκος
          Μιχάλης Γιατράκος
          Λιάκος Γιατράκος
          Νικόλας Γιατράκος

----------------------------

          Ο υποφαινόμενος χρηματίσας επί του ιερού των Ελλήνων αγώνος αρχηγός των ατάκτων σωμάτων της επαρχίας Σπάρτης πιστοποιώ εν συνειδήσει ότι ο παπα-Πανάγος Ρούσσος Σπαρτιάτης κάτοικος εις Αράχοβα, εν καιρώ των Αράβων, όταν εβγήκα από την αιχμαλωσίαν ??? όπου επροχώρησεν εις την Σπάρτην ως αναγκαίον πολλών των ανθρώπων μας απεφασίσαμεν και εκλείσθησαν εις του Μαχμούτμπεη τον πύργον πρόσ κρουξιν του εχθρού να λάβωμεν καιρόν να γλυτώση ο κόσμος από τον κάμπον, έδωσε και ο ειρημένος ιερεύς, αφού προτείναμεν και αυτόν τον ίδιον, ο ενθουσιασμός του και η μεγαλοψυχία του και εδέχθη και εκλείσθη και αυτός με τους επιλοίπους και αυτή η θέσις έβλαψε πάρα πολύ τον εχθρόν εις το ειρημένον φρούριον μέσα, και έμεινε η παπαδία του χήρα με δύο τέκνα του αδύναμα. Κατ΄αίτησίν της αυτής πρεσβυτέρας του και κατά χρέος μας δίδεται η παρούσα εις χείρας της να της χρησιμεύση όθεν ανήκει.

          Εν Πύλω τη 3 Οκτωβρίου 1834.

                                                          Παναγιώτης Γιατράκος

--------------------------

 

Πιστοποιητικόν

          Πιστοποιώ επί τη οριζομένη από τον Ποινικόν νόμον ποινή και επί της ανηκούσης πολιτικής αποζημιώσεως, ότι ο εκ του χωρίου Αράχοβας του δήμου Λεύκτρου της επαρχίας Οιτύλου Πανάγος Παπα-Ρούσσος (ιερεύς) άμα εξεράγη ο υπέρ της ανεξαρτησίας ιερός αγών του 1821 δραξάμενος τα όπλα και επί κεφαλής των συγγενών του και των εγχωρίων του ως αξιωματικός (Μπουλουξής) κατετάχθη μετά των περί αυτόν υπό τας διαταγάς του τότε Αρχηγού της λακεδαίμονος Π. Γιατράκου, παρευρέθη εις την εκκαθάρισιν των εντοπίων Οθωμανών της αυτής επαρχίας Λακεδαίμονος, εις την πολιορκίαν και άλωσιν της Τριπόλεως, επίσης εις τας πολιορκίας και μάχας των κατά την Πελοπόννησον φρουρίων ήτοι εις όσας ο αυτός αρχηγός συνεκρότησεν εις την κατά του Δράμαλη μάχην και καταστροφήν του, εις τας κατά των Αράβων έξωθεν των φρουρίων Μεθώνης και Κορώνης. Εισβαλλόντων δε των Αράβων κατά την επαρχίαν Λακεδαίμονος τη κοινή διαταγή και προτροπή των οπλαρχηγών, επί κεφαλής ετέρων τριάκοντα έξ στρατιωτών εκλείσθη εις τον κατά το χωρίον μαχμούτμπεη πλησίον της Σπάρτης πύργον, ένθεν αντιμαχόμενος προς άπασαν την στρατειάν του Ιμπραήμ επί δέκα οκτώ όλαε ημέρας, ανεχαίτησεν την κατεπείγουσαν ορμήν των Οθωμανών, ως εκ της πολιορκίας, εξ ου λαβόντες καιρόν οι εν Λακεδαίμονι Χριστιανοί διεσώθησαν υπό της προφανούς αιχμαλωσίας των Αράβων καταφυγόντες εις τα όρη Ταϋγετον και Λακωνίαν. Κατά δε την δεκάτην έκτην της πολιορκίας ημέραν ο ειρημένος καπετάν παπά Ρούσσος, πολεμών εις τας επάλξεις του πύργου εφονεύθη υπό των πολιορκούντων Οθωμανών, μεθ' ου τον θάνατον μόνον επί δύο ημέρας αντισχόντες οι λοιποί πολιορκούμενοι ανεχώρησαν εν καιρώ νυκτός καταφυγόντες εις τα όρη.

          Όθεν κατ' αίτησιν της Αναστασούλας Ρουσσίτσας Θυγατρός του διαλειφθέντος Παπά Ρούσσου δίδεται (δέδοται) αυτή το παρόν πιστοποιητικόν προς χρήσιν της.

          Εν Σπάρτη την 7 Ιουλίου 1872.           Ο πιστοποιών

                                                             Λιάκος Γιατράκος

-----------------------------

Η Αναστασούλα ήταν το 1872 χήρα Νικολ. Κουδουνάκου και ζούσε στην Πολοβίστα του δήμου Φελλίας. Ο αναφερόμενος φιός δεν γνωρίζουμε αν επέζησε. (Στην Αράχοβα το 1871 ζούσε ο Παναγιώτης Γεωργ. Ρουσσάκος, που ίσως ήταν εγγονός του παπα-Πανάγου Ρούσσου. Εκλογ. Καταλογ. 1871)

(ΑΑΕΒΕ, Κουτί 185, φάκ. αριθ. 76)

-------------------------------

  1. Ν. Σπηλιάδη, Γ. σ. 116: "...Ο δε Ιμπραχίμ .... έστρεψε την προσοχήν του εις τον εν τω μέσω του πεδίου πύργον του Μαχμούτ-μπεη λεγόμενον, ένθα ήσαν κεκλεισμένοι τριάντα γενναίοι Έλληνες και δια πολλάς ημέρας αντέκρουσαν τους εχθρούς και εφόνευσαν ου ολίγους' ούτοι εκτύπων τον πύργον και με τα πυροβόλα, και αφού έρριψαν υπέρ τας εκατόν σφαίρα(ς) εις μάτην, ήρχισαν τέλος να πορύσσωσιν υπόνομον, δια να τον αναστρέψωσιν' αλλά τότε οι ανδρείοι εκείνοι εξώρμησαν νυκτός ξιφήρεις, και οι μεν εικοσιεπτά διεσώθησαν, αναμέσον των εχθρών περάσαντες, οι δε τρεις, μη δυνηθέντες να φύγωσιν υπέστρεψαν εις τον πύργον, και επολέμησαν έως ού απώλοντο, συγκαταστραφέντες υπό τα ερείπιά του...".

  2. Παναγιώτη Νικ. Ζαραφωνίτη, Σπαρτιατικόν Ημερολόγιον, 2(1901)55-7 και 7(1906)54-6.

  3. Κωνστ. Αθ. Διαμάντη, Ημερολόγιον της πρώτης περιοδίας του Όθωνος εις Πελοπόννησον, Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά 9(1965)221-239.

  4. Δημήτριος Κοκκινάκης

Λιμπεράκης Γερακάρης ] Νικήτας Νηφάκος ] Παναγιώτης Μπενάκης ] Βιογραφία Ρήγα ] Ρήγας Φεραίος ] Ηλίας Χρυσοσπάθης ] Θεόδ. Κολοκοτρώνης ] Ηλίας Σαλαφατίνος ] Βιογραφία Ιμπραήμ ] Λιουνίτσα Σταθάκου ] [ Παπα-Πανάγος Ρούσος ] Αλέξ. Κουμουνδούρος ] Νικόλαος Λεωτσάκος ] Σωτήρης Σταυριανάκος ]