ΣΠΑΝΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ 1834 ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΑΚΙΩΝ

Του Ντόναλντ Μακφαίηλ

Με την ευκαιρία του νέου σχολικού έτους 1997-1998 δημοσιεύουμε παλαιότατο έγγραφο που μας παρέδωσε ο Άρης Πουλημενάκος και που αφορά τη χορήγηση βοηθημάτων στο σχολείο των Κονακίων..

Πρ. αριθ. 618
Διεκ. αριθ. 448

Εν Σπάρτη τη 28 Φεβρουαρίου 1834

Εληφ. την 3 Μαρτίου 34

Προς την επί των Εκκλησιαστικών Β. Γραμματείαν της Επικρατείας.

Ερευνήσαντες δια του Β(ασιλικού). Επάρχου Γυθείου περί της συστάσεως αλληλοδιδακτικού σχολείου, κατά το τμήμα Μαλεβρίου επληροφορήθημεν, ότι προ ενός ήδη μηνός τινές των κατοίκων του αυτού τμήματος, συμφωνήσαντες μεταξύ των, εσύστησαν κατά το χωρίον Κονάκια αλληλοδιδακτικόν σχολείον, το οποίον έχει ανάγκη κατά πάντα λόγον της χορηγήσεως των εν τη διευθύνση παρά της Β(ασιλικής. ταύτης Γραμματείας αναφορά σημειωθέντων βιβλίων. Προσεκλήθη δε ο διαληφθείς Επαρχος να ειδοποιήση εις τους κατοίκους της ρηθείσης κοινότητος, τα περί της μετακομήσεως εξ Αιγίνης των ζητουμένων βοηθημάτων.

Επιστρέφεται η υπ αριθ. 2551 365 διευθυνθείσα αναφορά.

Ευπειθέστατος
Ο Νομάρχης Λακωνίας
Γ. Πραίδης
(Υπογραφή)

Εν απουσία του Γραμματέως
Γ. Κωνσταντινίδης

 

Στο αριστερό μέρος της επιστολής αυτής, διακρίνεται η ενέργεια που διατάχθηκε να γίνει, το κείμενο της οποίας διαβάστηκε με πολύ δυσκολία:

Να ομιληθή ο Δημητρακαράκος (κατά πληροφορίας ο Δημητρακαράκος ήταν κυβερνητικό στέλεχος για την περιοχή του Μαλευρίου στην Αθήνα) ίνα εφοδιάση είτε αυτός είτε άλλος (απο την Αίγινα εννοείται και μάλιστα απο το οίκημα του ορφανοτροφείου όπου βρίσκονταν τα βοηθήματα) τους εκείθεν με επιτροπικόν των κατοίκων του συστατικού του επιτρόπου προς παραλαβήν και αφού δεί το πρακτικόν της πρότασης εις την γραμματείαν να του δοθή προσεχώς και του διευθυντού Ν. Αρβανοτρώφη.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΗΛΗ “ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ”

ΦΟΝΙΚΟ
Η Αστυνομική Υποδιεύθυνση Γυθείου αναφέρει, ως ανέφερε αυτή ο Αστ. Σταθμάρχης Μαλευρίου, ότι την 14ην τρέχοντος μηνός εν τη θέσει Λάκκα Κουλούκας ευρέθη φονευμένος ο εκ του χωρίου Σκυφιάνικα 16έτης ποιμήν Ηλίας Απ. Αποστολάκος. Ο Αστυνομικός Σταθμάρχης Μαλευρίου μετά του Ειρηνοδίκου μετέβησαν επί τόπου προς ενέργειαν προανακρίσεων.

ΗΩΣ 27 Μαρτίου 1916

 

ΚΛΟΠΗ
Η Αστυνομική Υποδιεύθυνση Γυθείου, ανέφερεν ότι την νύκτα 22-23 Σεπτ. ε. έτους άγνωστοι διέρρηξαν το εν τη θέσει Κολαρά της περιφερείας τέως δήμου Μαλευρίου παντοπωλείον του Β. Καράντζαλη και αφήρεσαν 45 δρχ., 35 πακέτα καπνού, 2 δεσμίδας παιγνιοχάρτων και 2 χιλ. καψυλίων κυνηγετικών. Προανακρίσεως επελήφθη ο Αστυνομικός Σταθμάρχης Μαλευρίου.

ΗΩΣ 16 Οκτωβρίου 1916

 

ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Κρέας αμνού Α ποιότητος 2.60 δρχ η οκά
Κρέας αμνού Β ποιότητος 2.40 δρχ η οκά
Κρέας ερειφίου Α ποιότητος 2.40 δρχ η οκά
Κρέας ερειφίου Β ποιότητος 2.20 δρχ η οκά
Κρέας χοιρίου άνω των 30 οκάδων 1.60 δρχ. η οκά
Κρέας χοιρίου μέχρι 30 οκάδες 1.80 δρχ. η οκά
Κρέας μόσχου μέχρι 30 οκάδες 2.20 δρχ. η οκά
Κρέας μόσχου άνω των 30 οκάδων 2.20 δρχ. η οκά
Κρέας βοός άνω των 50 οκάδων 1.70 δρχ. η οκά
Κρέας αγελάδος 1.40 δρχ η οκά
Κρέας τράγου και κριού 1.60 δρχ η οκά
Κρέας αιγός και προβατίνας 1.20 δρχ η οκά
Αλευρα Α ποιότητος 90 λεπτά η οκά
Αζυμα Β ποιότητας 85 λεπτά η οκά
Αζυμα Γ ποιότητας 66 λεπτά η οκά
Αρτος Α ποιότητος 80 λεπτά η οκά
Αρτος Β ποιότητος 75 λεπτά η οκά
Αρτος Γ ποιότητος 70 λεπτά η οκά
Κουραμάνα Β ποιότητος 95 λεπτά τα 600 δράμια
Ζάκχαρις Α ποιότητος 1.60 δρχ. η οκά
Ζάκχαρις Β ποιότητος 1.50 δρχ. η οκά
Τυρί εις βαρέλια Α ποιότητος 2 δρχ η οκά
Τυρί εις βαρέλια Β ποιότητος 1.80 δρχ η οκά

ΗΩΣ 25 Ιανουαρίου 1916

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΡΙΧΟΘΡΕΨΙΝΗ Δ.Ε. ΜΠΟΤΣΑΡΑΚΟΥ (Αθήνα)

Στοά Αρσακείου
Ειδική σκευασία αλάνθαστος και ακαταγώνιστος προς αύξησιν του μύστακος και εν γένει των τριχών. Θεραπεύει την ψαλίδα ήτις καταστρέφει τους ωραίους πλοκάμους των γυναικών και τους πλέον αρειμανίους μύστακας. Εκαστον σωληνάριον δρχ. 1.50 και δια τας επαρχίας 2.

ΗΩΣ 25 Ιανουαρίου 1916

                            


Πολυάραβος ] Η τριήμερη μάχη του Πολυαράβου ] Εκκλησίες Πολυαράβου ] Ηρωΐδα Αναειπόνυφη ] Μαλευριάνοι πολεμιστές Πολυαράβου ] Ονοματεπώνυμα Πολυαραβιτών ] Άγιος Δημήτριος Πλατάνου ] [ Κάποτε στο Μαλεύρι ] Οι Νέοι είναι το μέλλον του κόσμου ] Στον Άη Πέτρο ] Εκκλησίες τ. Δ. Μαλευρίου ] Μαλευριώτικα ] Τρίτος χρόνος κυκλοφορίας ] Συμπλήρωμα Ιστορίας Μαλευρίου ] Ζωντανή Ιστορία σε Φωτογραφίες ] Βιβλιοπαρουσίαση ]