Κεντρική σελίδα
Επάνω

 

Η…αυτονομία των Μανιατών

Από την «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία» άρθρο του ΜΙΧ. ΚΑΝΙΜΑ

Και επί...ελληνοκρατίας, η Μάνη διατηρεί την ανεξαρτησία της! Το «καθεστώς»» της περιοχής έχει «κατοχυρωθεί»» με δικαστικές αποφάσεις που έβαλαν φρένο στις αξιώσεις του Δημοσίου πάνω σε μεγάλες εκτάσεις τις οποίες νέμονται Μανιάτες.

Οι αποφάσεις αυτές ορίζουν χονδρικά ότι «η Μάνη ανήκει στους Μανιάτες» και όχι στο κράτος, γιατί επί Τουρκοκρατίας διατήρησε την ανεξαρτησία της. Άρα δεν ισχύει ο νόμος ότι όλες οι περιοχές που κάποτε ανήκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ή σε Τούρκους υπηκόους περιέρχονται στο ελληνικό Δημόσιο.

Αλλεπάλληλες είναι οι δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί για το θέμα αυτό την τελευταία εικοσαετία. Όλα ξεκίνησαν από την πρωτοβουλία των δασαρχών να αποβάλουν από την περιοχή τους Μανιάτες που κατείχαν χορτολιβαδικές εκτάσεις και βοσκοτόπια. Και ιδού το σκεπτικό απόφασης:

«Εκ της προαναφερθείσας διατάξεως του άρθρου 1 το Β.Δ. του 1833 προκύπτει ότι αυτή αναφέρεται εις τους βοσκότοπους ή λιβάδια, άτινα προ της ελληνικής ανεξαρτησίας ανήκον εις το τουρκικόν Δημόσιον, διότι είναι προφανές ότι το συσταθέν μετά την Επανάστασιν του 1821 Ελληνικό Κράτος δια της εν λόγω διατάξεως δεν ηθέλησε να δημεύση τας περιουσίας των Ελλήνων υπηκόων του, αλλά μόνον να υπαγάγη υπό την κυριότητά του τα ακίνητα, άτινα ανήκαν πρότερον εις τους Τούρκους».

«Εν την περιοχή όμως της Μάνης, ένθα κείται το επίδικον κτήμα εξ ου υπεβλήθησαν οι ανακόπτοντες, ίσχυε κατά τα τελευταία έτη της Τουρκοκρατίας ιδιότυπον νομικόν καθεστώς, διότι η περιοχή αυτή ουδέποτε είχεν υποταγή εξ ολοκλήρου εις τους Τούρκους, αλλά διατήρησε την ανεξαρτησίαν, κατά τα τελευταία δε έτη της Τουρκοκρατίας ήτο ανεξάρτητος ηγεμονία, διοικούμενη υπό Έλληνος ηγεμόνος (Μπέη), διοριζομένου υπό του Σουλτάνου και καταβάλλουσα μόνον εις τον Σουλτάνον ετήσιον φόρρν υποτέλειας...».

Ο δασάρχης Μεσσηνίας Κ. Γεωργιλάς έχει προωθήσει εκατοντάδες πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, αλλά τα δικαστήρια δικαιώνουν τους Μανιάτες. «Τα πρωτόκολλα ακυρώνονται, αλλά το ιδιοκτησιακό καθεστώς εξακολουθεί να είναι αμφισβητούμενο» σχολίαζει...


28η Οκτωβρίου 1999 ] Ξαρμάτωμα Α' ] Ξαρμάτωμα Β' ] [ Αυτονομία ] Κτηματολόγιο ] Ουράνης για Μάνη ]