ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣ Λακωνικής Βιβλιογραφίας

* Ροζάκος, Ν. Ι.
Συμβολή στη Λακωνική Βιβλιογραφία 1800-1930. Αθήνα: Αριστ. Ν. Μαυρίδης, 1933.
* Βαγιακάκος, Δικαίος Β. - Ταϊφάκος, Ιωάννης Γ.
Λακωνική Βιβλιογραφία ή Βιβλιογραφία της Λακωνικής Αρχαιογνωσίας. Στο ΛΑΚΩΝΙΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙ, 1975, τ.Β, σ. 415-487.
* Καραβίας, Νότης Διον.
Λακωνική Βιβλιογραφία. Συμβολή πρώτη (1593-1987). Αθήνα: Βιβλιοπωλείο Δ.Ν.Καραβία, 1988.
* Γιανναροπούλου, Ιωάννα.
Πελοποννησιακή Βιβλιογραφία (συμβολή πρώτη). Στα ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α΄ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 1976, τ.Α, σ.243-314.
* Βαγιακάκος, Δικαίος Β.
Αι Γλωσσικαί και Λαογραφικαί Σπουδαί διά την Λακωνίαν. Στο ΛΑΚΩΝΙΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙ, 1980, Τ. 5 (Πρακτικά του Α΄Συνεδρίου Λακωνικών Σπουδών, 1977, τεύχ. Β), σ. 271-376.
* Πετρόπουλος, Δημήτριος Α.
Πελοποννησιακή Βιβλιογραφία 1950-1956. Στο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΑ, 1956, τ. Α΄.
* Φωτόπουλος, Αθανάσιος Θ.
Βιβλιογραφία της Πελοποννησιακής ιστορίας για την περίοδο 1941-1949. Στο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΑ 1996-97 τ. ΚΒ΄ σ. 323

Πηγή: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης